Cài đặt NLP

2021-07-05 16:14:26

Để truy cập màn hình cài đặt NLP bạn cần làm theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống XBot => Chọn Menu Cài đặt

Bước 2: Trong màn hình cài đặt, bấm vào Menu NLP

Có 2 giá trị bạn có thể cài đặt cho chức năng NLP: trọng số tối thiểu cho câu, trọng số tối thiểu trích xuất thực thể. Giá trị tối đa có thể là số thập phân: 0.1, 0.2,.... tối đa là 1 tương đương 100%.

Trọng số tối thiểu cho ý hiểu câu

Khi trọng số về ý định của câu được trả về từ phần xử lý AI mà lớn hơn hoặc bằng cài đặt này thì kịch bản tương ứng với ý định sẽ được thực thi, ngược lại Bot sẽ nhận định câu là không hiểu.

Trọng số tối thiểu để trích xuất giá trị thực thể

Khi trọng số về giá trị thực thể được trích xuất trong câu được trả về từ phần xử lý AI mà lớn hơn hoặc bằng cài đặt này thì thực thể sẽ được trích xuất giá trị và lưu vào biến tương ứng.

Chia sẻ:
Top