Quản lý vai trò trên Bot

2021-07-05 16:15:14

Tính năng thêm vai trò trong Bot là tính năng nâng cao. Chỉ Người sở hữu Bot mới có quyền hạn này.

Để truy cập tính năng này bạn làm theo các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống XBot => Bấm vào Menu Cài đặt

Bước 2: Trong màn hình cài đặt, chọn Vai trò trên Bot

Thêm vai trò trên Bot

Để thêm một vai trò trên Bot, bạn bấm vào nút Mời tham gia quản trị Bot.

Một hộp thoại hiển thị để bạn nhập thông tin người cần mời:

Bạn cần nhập thông tin: email, chọn vai trò từ danh sách. Hệ thống XBot cung cấp 1 số quyền, bạn tham khảo bài hướng dẫn Các vai trò trên Bot và quyền hạn tương ứng để xem chi tiết về quyền hạn của từng vai trò. Sau đó bấm nút Mời. Một email mời quản trị sẽ được gửi tới Email mà bạn nhập vào phía trên.

Bạn có thể mời email đã đăng ký hoặc là chưa đăng ký trên hệ thống.

  • Trường hợp email nhận lời mời đã được đăng ký trên hệ thống

Khi bấm vào đường dẫn trong email mời quản trị, Bạn sẽ được dẫn đến màn hình xác nhận lời mời có thông tin Bot. Bấm vào Xác nhận, nếu bạn đang đăng nhập trên hệ thống, lời mời sẽ được chấp thuận. Trường hợp bạn chưa đăng nhập vào hệ thống, hộp thoại đăng nhập được bật lên. Bạn nhập thông tin đăng nhập => Đăng nhập => Lời mời được xác nhận. Sau khi Xác nhận bạn được chuyển đến màn hình danh sách Bot. Bot được mời nằm ở danh sách phía dưới Bot được mời quản trị.

  • Trường hợp email nhận lời mời chưa đăng ký trên hệ thống

Khi bấm vào đường dẫn trong email mời quản trị, hộp thoại đăng ký được hiển thị => Bạn hãy điền các thông tin đăng ký. Nếu đăng ký thành công, hệ thống tự động đăng nhập và xác nhận lời mời cho bạn. Bạn cũng được chuyển đến danh sách Bot như trường hợp phía trên.

Thay đổi vai trò

Để thay đổi vai trò, người được mời phải Chấp nhận lời mời. Chủ sở hữu Bot sẽ thay đổi quyền trực tiếp trong danh sách vai trò.

Gửi lại lời mời

Trường hợp người dùng không nhận được Email, Chủ sở hữu Bot sẽ có thể gửi lại lời mời ở mục Thao tác trong danh sách vai trò.


Top