Pháp lý

Trước khi sử dụng trang web hay bất kỳ ứng dụng nào của chúng tôi, vui lòng xem xét cẩn thận tài liệu có thể xem trong mỗi liên kết được lưu ý, vì các liên kết đó chứa thông tin quan trọng về các quyền và nghĩa vụ của bạn với tư cách người dùng.

Các điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc Các điều khoản sử dụng nếu bạn đang cân nhắc sử dụng các trang web của XBot hoặc bất kỳ ứng dụng nào của chúng tôi. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web hoặc các ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý với Các điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Các điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng không sử dụng trang web hoặc bất kỳ ứng dụng nào của chúng tôi.

Đọc Điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi

Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc Chính sách bảo mật này để hiểu loại thông tin nào chúng tôi thu thập từ trang web và các ứng dụng của chúng tôi, cách thức những thông tin đó được sử dụng và các biện pháp được đặt ra để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Đọc Chính sách bảo mật


Top